திங்கள், 12 செப்டம்பர், 2016

சங்க இலக்கியங்கள் சான்று

சங்க இலக்கியங்கள் சான்று

மன்னுயிர் நேசிக்கும் மாட்சிமை தன்னுடைய
இன்பம் வறியவர்க்கு ஈவதெனக் - குன்றாத
மங்காத வாழ்வு மறத்தமிழன் வாழ்ந்தமைக்குச்
சங்க இலக்கியங்கள் சான்று
>